Sikkerhedskonsulenterne

Sikkerhedskonsulenterne tilbyder gratis støtte og rådgivning til både fagpersoner og borgere om æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol og om genopdragelsesrejser og ufrivillige udlandsophold.

Sikkerhedskonsulenterne er forankret i alle fem regioner og fungerer som et nationalt team, der kan benyttes af alle landets kommuner.

De er særligt uddannet til at give specialiseret hjælp og rådgivning i konkrete sager, fx risikoscreening og vurdering af trusselsniveauet i sagen, sikring af borgerens sikkerhed og tryghed, koordination med relevante myndigheder og andre aktører, opfølgning og evaluering mv.

Du kan læse mere om ordningen nedenfor, og du kan også printe folderen, som giver en præsentation af ordningen.

Hent folderen Brug din lokale sikkerhedskonsulent (pdf)

Du kan kontakte sikkerhedskonsulenterne, hvis du er bekymret for:

 • æresrelaterede konflikter, dvs. konflikter inden for nære familierelationer, hvor konflikten skyldes en opfattelse af, at familiens ære er blevet krænket. Det kan fx være en ung, som bliver udsat for vold eller trusler, fordi familien ikke vil acceptere den unges valg af partner, eller fordi den unges adfærd og livsstil anses for at krænke familiens ære og omdømme.
 • negativ social kontrol, dvs. overvågning, kontrol, tvang og andre handlinger, som i væsentlig grad begrænser og undertrykker en persons livsudfoldelse, sociale liv, frie valg og rettigheder. Det kan fx være en ung, som ikke må deltage i sport eller andre fritidsaktiviteter, som ikke må besøge venner eller komme med på lejrskole, eller som tvinges til at deltage i aktiviteter, de ikke ønsker.
 • genopdragelsesrejser, dvs. rejser, hvor et barn under 18 bliver sendt til forældrenes hjemland eller et andet land i en længere periode, så det påvirker barnets skolegang, sprogkundskaber, sociale liv mv., og barnets udvikling og sundhed derfor er i alvorlig fare. Det sker typisk, fordi forældrene mener, at barnet er blevet ’for dansk’ og skal ’genopdrages’ i forældrenes normer og værdier.
 • ufrivillige udlandsophold, dvs. uønskede ophold i udlandet for personer over 18. Det kan fx være en person, som bliver lokket til forældrenes hjemland eller et andet land for at blive tvangsgift og derefter ikke får lov at forlade landet. Det kan også være en person, som sendes til eller efterlades i udlandet, fordi ægtefællen eller familien mener, at personen har krænket familiens ære og omdømme eller på anden måde er uønsket.

Sikkerhedskonsulenten tilpasser sin rådgivning til behovet i den konkrete sag. Den indledende sparring og rådgivning foregår som regel telefonisk, og hvis det er relevant, kan man også aftale fysiske møder.

Sikkerhedskonsulenten vejleder sagsbehandleren, som skal foretage disse vurderinger:

 • Hvordan vurderer jeg, hvor alvorlig situationen er, og om borgeren er i fare?
 • Hvordan vurderer jeg, om familiens ære spiller en rolle, og hvordan håndterer jeg bedst æresrelaterede sager?
 • Hvordan sikrer jeg borgerens sikkerhed nu og på længere sigt?
 • Hvad siger loven, og hvilke foranstaltninger kan jeg iværksætte?
 • Hvilke andre myndigheder eller aktører skal jeg inddrage eller koordinere med?
 • Hvordan afslutter eller overdrager jeg sagen?
 • Hvordan følger jeg op og evaluerer på sagen?

Det er sagsbehandleren, der har ansvar for borgerens sag og sikkerhed i den konkrete situation. Sikkerhedskonsulenten understøtter, at de rette aktører bidrager i det konkrete sagsforløb på det rette tidspunkt. Sikkerhedskonsulenten kan støtte sagsbehandleren ved at koordinere mellem indsatser og aktører tilknyttet borgeren på tværs af kommune, politi, statslige myndigheder og andre aktører, fx frivillige indsatser. En central opgave er her at gøre alle parter bekendt med den konkrete, aktuelle risikovurdering. Borgeren skal altid være tæt inddraget og orienteret, og koordinationen skal ske på en måde, som understøtter borgerens mulighed for selvbestemmelse og for at tage ansvar for sin egen situation.

Sikkerhedskonsulenten kan give konkret hjælp og vejledning til borgeren:

 • Hvad er mine muligheder og rettigheder?
 • Hvordan kan jeg beskytte mig selv?
 • Hvilken adfærd – både fysisk og digital – skal jeg være opmærksom på?
 • Hvem kan hjælpe mig, og hvad kan jeg få hjælp til?

Når du som fagperson henvender dig om en konkret sag, foretager sikkerhedskonsulenten altid en indledende risikoscreening. Risikoscreeningen er en indledende vurdering af sagens karakter og trusselsniveau, som giver en indikation af, om der skal handles på sagen.

Hvis sikkerhedskonsulenten finder det nødvendigt, har du mulighed for at få udarbejdet – eller få støtte til selv at udarbejde – en risikovurdering af sagen. Risikovurdering er en uddybende, systematisk vurdering af trusselsniveauet. Sikkerhedskonsulentens risikovurdering udarbejdes i risikovurderingsværktøjet PATRIARK. Risikovurderingen udmunder i konkrete anbefalinger til den videre håndtering af sagen, og hvad der bør følges op på.

En uddybende risikovurdering kræver som regel, at der skal indhentes yderligere oplysninger. Du og sikkerhedskonsulenten aftaler, hvem der indhenter de nødvendige oplysninger. Sikkerhedskonsulenten tilbyder at hjælpe dig med at koordinere sagen og følge op på trusselsniveauet i sagen, så du som fagperson bliver støttet igennem hele sagsforløbet.

Sikkerhedskonsulenten kan støtte både borgere og fagpersoner, der er bekymret for genopdragelsesrejser og ufrivillige udlandsophold, både før, under og efter et udlandsophold. Sikkerhedskonsulenten kan påtage sig en koordinerende rolle og kontakte de relevante myndigheder såsom politi, Udenrigsministeriet og Udlændingestyrelsen.

Ifølge straffeloven er det ulovligt at sende eller at lade sit barn under 18 år sende på genopdragelsesrejse, hvis opholdet bringer barnets sundhed eller udvikling i alvorlig fare. Strafferammen er op til fire års fængsel. Det er også ulovligt at tvinge en person over 18 til at rejse til udlandet eller at forhindre dem i at rejse tilbage til Danmark.

I sager om genopdragelsesrejser og ufrivillige udlandsophold kan det være svært for de danske myndigheder at hjælpe en borger tilbage til Danmark, fx hvis lovgivningen i det pågældende land forhindrer borgeren i at forlade landet. Derfor er det vigtigt at reagere, hvis man frygter, at en planlagt udlandsrejse kan ende som en genopdragelsesrejse eller andet ufrivilligt ophold.

Uanset om du er borger eller fagperson, kan du kontakte sikkerhedskonsulenterne. Hvis du er bekymret for et barn under 18 år, skal du også underrette socialforvaltningen i den kommune, barnet bor i. I akutte situationer kan du kontakte politiet på 114.

Fagpersonen vil typisk indhente en række informationer om borgeren og spørge:

 • Hvem er du? Få navn, adresse, cpr-nummer osv. Hvis personens er under 18: Få forældres navn og oplysninger.
 • Hvilket statsborgerskab har du? Hvis flere statsborgerskaber: Har du flere pas? Hvis personen er under 18: Få oplysninger om forældres statsborgerskab, da det kan have betydning for personens ret til at rejse ind i Danmark igen.
 • Hvad er du bekymret for, at der vil ske på opholdet? Fx frygt for at skulle gå i skole i udlandet eller at skulle opholde sig i udlandet uden mulighed for skolegang, tvangsægteskab eller forlovelse, omskæring, frihedsberøvelse, fratagelse af privatliv, overgreb mv.
 • Hvilket land er du bekymret for at rejse til?
 • Hvem skal du besøge eller bo hos i udlandet? Hvad er din relation til personerne?
 • Hvad siger dine forældre eller din familie, er formålet med rejsen?
 • Hvilke personer i Danmark eller i udlandet kan du stole på? Få navn og kontaktinformationer.
 • Få rejserute, dato, tid og flynummer.
 • Er der planlagt en hjemkomst til Danmark? Er returbilletterne købt? Få dato, tid og flynummer.
 • Hvilke alternativer er der til rejsen? Har du mulighed for at blive i Danmark?
 • Få vellignende billede af personen og kopi af pas. Det er vigtigt, hvis personen senere bliver efterlyst.

Region Hovedstaden

Maria, 51 36 83 54,
Louise, 24 87 10 53, Annelise, 24 37 95 89,

Region Sjælland

Kontakt en sikkerhedskonsulent
i en af de andre regioner

Region Nordjylland

Nana, 25 20 28 46,
Fiolla, 25 20 28 49, 

Region Midtjylland

Bettina, 41 87 20 49,
Heidi, 41 87 26 18,
Mette, 41 87 44 64,
Bugge, 23 84 48 24,

Region Syddanmark

Michael, 20 54 25 43,
Jesper, 24 79 45 70,
Line, 30 71 3 282,


 

SIRI oprettede den nationale sikkerhedskonsulentordning i 2018 som del af den nationale handlingsplan for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol.

Hent den nationale handlingsplan for forebyggelse af æresrelaterede konflikter og negativ social kontrol (2016) (pdf)

Hent vidensafdækning vedr. etablering af sikkerhedskonsulentordningen (2017) (pdf)